Αύξηση της Θερμοκρασίας της Γης από το 1000 - 2100
 

Εικ. 249α,  Πηγή: IPCC