Μείωση των Πάγων της Αρκτικής
από το 1979 έως το 2003
 

Εικ. 251α,  Πηγή: UNEP-GRID