Καταστροφή Οικοσυστημάτων
 

Εικ. 250α,  Πηγή: UNEP-GRID