Αλλαγή στη Στάθμη της Θάλασσας.
 

Εικ. 252α,  Πηγή: IPCC