Αλλαγή στη Στάθμη της Θάλασσας.
 

Εικ. 253α,  Πηγή: IPCC