Αύξηση της Θερμοκρασίας του Πλανήτη
 

Εικ. 255α,  Πηγή: IPCC