Τρόπος Λειτουργίας Πυρηνικού Εργοστάσιου

 

Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Encarta 2004 premium suite dvd
©Encarta Encyclopedia Microsoft Corporation.  All Rights Reserved.


containment: περιεχόμενο
control rods:
ράβδοι ελέγχου
fuel rods:
ράβδοι καυσίμου
primary coolant:
πρωτεύον ψυκτικό υγρό
secondary coolant:
δευτερεύον ψυκτικό υγρό
pump:
αντλία
turbine:
στρόβιλος
generator:
γεννήτρια
to cool water:
πολύ παγωμένο νερό