Τι είναι ενέργεια;

Εικ. 92 Πηγή: http://kpe-kastor.kas.sch.gr