Υδραυλική Ενέργεια


Η ενέργεια, η ικανότητα παραγωγής έργου δηλαδή

βρίσκεται σε όλα τα στάδια της εξέλιξης του ανθρώπου. Η

σημαντικότερη πηγή ενέργειας, ο ήλιος, μας παρέχει φως,

θερμότητα και πράγματα από τα οποία εξαρτάται η ζωή

μας άμεσα ή έμμεσα.

Ο άνθρωπος για να επιβιώσει στην αρχή τη μυϊκή ενέργεια

και την ενέργεια της φωτιάς. Πολύ αργότερα δέσμευσε και

αξιοποίησε και άλλες πηγές ενέργειας όπως είναι η ηλιακή,

της φωτιάς, της ζωικής της αιολικής και πολύ αργότερα της

υδραυλικής και της θερμικής.

Με την πάροδο του χρόνου και καθώς βρέθηκαν ...


Για να διαβάσετε - εκτυπώσετε Κείμενο και Φύλλο Εργασίας

- Δραστηριότητες:

Υδραυλική Ενέργεια, 80 ΚΒ, σελ. 186 - 188