Διάβρωση - Χείμαρροι


Η διάβρωση αποτελεί ένα σύνολο από διεργασίες κυρίως

μηχανικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνουν την απόσπαση

από το γήινο φλοιό εδάφους και θραυσμάτων από

πετρώματα, τη μεταφορά του υλικού αυτού από φυσικούς

παράγοντες (νερό, αέρας, βαρύτητα, παγετώνες) και την

απόθεσή του σε νέες θέσεις.

Η διάβρωση είναι ο κύριος παράγοντας της διαμόρφωσης

του ανάγλυφου αφού εξαιτίας της χαμηλώνουν τα βουνά,

δημιουργούνται εύφορες πεδιάδες και παράκτιες πεδιάδες,

αλλά επίσης καταστρέφεται το επιφανειακό και γόνιμο

στρώμα του εδάφους, σε περιοχές με έντονη κλίση.

Το πρόβλημα της διάβρωσης είναι παγκόσμιο και

ανησυχητικό, αφού ...


Για να διαβάσετε - εκτυπώσετε Κείμενο και Φύλλο Εργασίας

- Δραστηριότητες:

Διάβρωση - Χείμαρροι, 1 ΜΒ, σελ. 57 - 70