Οικοσύστημα  

Η σύγχρονη οικολογική αντίληψη για τα πράγματα δεν είναι μόνο φυσική, είναι και κοινωνική και πολιτική. Έτσι η εξέταση των πάντων δεν είναι ξεκομμένη και περιγραφική. Δεν κάνει απλά αντικειμενικές διαπιστώσεις, αλλά συνδέει το κάθε τι με τα πάντα και το κυριότερο καταλήγει σε προτάσεις. Προσπαθεί όλα να τα εντάξει σ’ ένα τρόπο ζωής, σε μια νέα κοινωνική οργάνωση, σ’ ένα νέο τρόπο παραγωγής και δεν καταργεί την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Βάζει σε κρίση τα πάντα και γι’ αυτό είναι επαναστατική.

   
Ορισμός - Αντικείμενο  
Η διατήρηση της ζωής των οργανισμών είναι δυνατή μόνο κάτω από ορισμένες συνθήκες εσωτερικές και εξωτερικές.

Οι εσωτερικές συνθήκες της ζωής είναι η φυσικοχημική κατάσταση του κυττάρου, ενώ οι εξωτερικές είναι το σύνολο των παραγόντων του περιβάλλοντος. Μεταξύ οργανισμού και περιβάλλοντος πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, που θα είναι και εσωτερική και εξωτερική. Έτσι δημιουργείται ένα σύστημα με σχέσεις εσωτερικές μεταξύ των παραγόντων που είναι βιοτικοί (φυτά, ζώα, μικροοργανισμοί)

και αβιοτικοί (φως, έδαφος, νερό κ. ά.) και εξωτερικές μεταξύ των συστημάτων. Οι εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις υλοποιούνται και γίνονται αντιληπτές με τη ροή της ενέργειας.

 Τα όρια των συστημάτων αυτών δεν καθορίζονται αντικειμενικά, γι’ αυτό λέμε ότι είναι συστήματα μελέτης κι επομένως τα όριά τους καθορίζονται από τον ερευνητή- παρατηρητή. Τα συστήματα αυτά λέγονται οικοσυστήματα και η οικολογία ασχολείται με τη μελέτη των συστημάτων αυτών.

To οικοσύστημα δεν είναι έννοια στατική, αλλά δυναμική και βρίσκεται σε συνεχή μεταβολή και εξέλιξη. Τρία είναι τα συστατικά του οικοσυστήματος: Οι παραγωγοί, οι καταναλωτές, και οι ανοργανοποιητές. Παραγωγοί είναι όλοι οι οργανισμοί που μπορούν να φωτοσυνθέτουν, κυρίως τα πράσινα φυτά. Φωτοσύνθεση γίνεται στα δάση, στους θαμνώνες, στα λιβάδια και ιδιαίτερα στους ωκεανούς και στις θάλασσες που αποτελούν μεγάλες δεξαμενές τροφής. Καταναλωτές, είναι όλοι οι οργανισμοί, που εξαρτώνται τροφικά από τα φυτά, είτε άμεσα, ( φυτοφάγοι) είτε έμμεσα (σαρκοφάγοι). Όταν νεκρωθούν οι παραγωγοί και οι καταναλωτές, τότε κάποιοι μικροοργανισμοί αναλαμβάνουν την ανοργανοποίησή τους και λέγονται ανοργανοποιητές. Ας δανειστούμε ένα παράδειγμα από το Δαρβίνο για να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν σχέσεις σ’ ένα οικοσύστημα ανάμεσα στις αγελάδες και τις γάτες, που στην αρχή δε φαίνονται.

Στην Αγγλία, υπάρχουν μερικά είδη μελισσών, που τρέφονται από κόκκινο τριφύλλι, ρουφώντας το νέκταρ. Προσπαθώντας όμως να τραφούν επικονιάζουν το τριφύλλι .Στις περιοχές που υπάρχουν οι μέλισσες αυτές, αναπτύσσονται αρουραίοι, αφού αυτοί τρέφονται κύρια από τις μέλισσες αυτές. Οι αρουραίοι όμως αποτελούν τροφή της γάτας και το τριφύλλι τροφή της αγελάδας. Έτσι η γάτα συμβάλλει έμμεσα στη διατήρηση του τριφυλλιού και κατά συνέπεια στη συντήρηση των αγελάδων.

   


Οικολογική Οργάνωση Θαλάσσιων Οργανισμών

   
   

   
   
Οικολογική Οργάνωση  
Σ’ ένα οικοσύστημα υπάρχουν οι οργανισμοί οι οποίοι τρώνε άλλους και τρώγονται από άλλους, δηλαδή υπάρχει μια τροφική σχέση μεταξύ τους που αποτελούν την τροφική αλυσίδα (ποιος τρώει ποιον). Οι παραγωγοί π.χ. τρέφουν τους φυτοφάγους (καταναλωτές πρώτης τάξης) και αυτοί τους σαρκοφάγους (καταναλωτές δεύτερης τάξης) κ.τ.λ. Οι πληθυσμοί των οργανισμών, που χρησιμεύουν σαν τροφή για άλλους πληθυσμούς, αποτελούν το τροφικό επίπεδο. Όταν περνάμε από ένα τροφικό σ’ άλλο, παρατηρούμε ότι έχουμε μεγάλες απώλειες που φτάνουν και στο 90 ο/ο  Στη θάλασσα π.χ. ένας τόνος φυτοπλαγκτού μπορεί να  θρέψει 100 χιλιόγραμμα ζωοπλαγκτού και τα τελευταία να στηρίξουν τροφικά μόλις 10 χιλιόγραμμα ψάρια κι αυτά είναι ικανά να δημιουργήσουν μόλις 100 γραμμάρια ανθρώπινου ιστού. Οι απώλειες αυτές γίνονται κύρια με τη μορφή θερμότητας.

Στα οικοσυστήματα γίνονται οι διάφορες λειτουργίες της φύσης και η προσέγγισή τους μας εξασφαλίζει μια αντικειμενική οικολογική αντίληψη των φαινομένων

Οσο και αν προσπαθήσουμε να χωρίσουμε τα οικοσυστήματα μεταξύ τους οι δεσμοί τους είναι τόσο ισχυροί ώστε μπορούμε να πούμε ότι ο κάθε μελετητής τα χωρίζει αυθαίρετα. Μπορούμε να πούμε όμως ότι τα σπουδαιότερα οικοσυστήματα είναι δύο: τα χερσαία και τα υδάτινα. Στην παρούσα εργασία μας θα ασχοληθούμε με τα υδάτινα οικοσυστήματα