Μετατροπές Μονάδων Ατμοσφαιρικής Πίεσης
 

Ατμοσφαιρική πίεση ονομάζουμε τη δύναμη που εξασκείται από την ατμόσφαιρα στη μονάδα της επιφάνειας. Είναι αποτέλεσμα του βάρους του υπερκείμενου αέρα. Ισούται με 1,05 χιλιόγραμμα για κάθε 1 cm² στην επιφάνεια της θάλασσας, δηλαδή σε ύψος μηδέν μέτρα. Στην μετεωρολογία η πίεση δίνεται σε εκτοπασκάλ (hPa), παλιότερα σε μιλιμπάρ (millibars) ή ίντσες υδραργύρου (in Hg). Η μέση τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης στο επίπεδο της θάλασσας είναι 1013,25 hPa.

 

Μετατροπέας Μονάδων
Ατμοσφαιρικής Πίεσης

Ατμοσφαιρική Πίεση =
kPa mb PaKilopascal
Millibar
Pascal
 

Πηγή Μετατροπέα: http://avc.comm.nsdlib.org/java/pressure/pressure.html