Χάρτες Καιρού
Μετρήσεις Ανώτερης Ατμόσφαιρας
Μετρήσεις με Ραντάρ
Ενδιαφέρουσες Διευθύνσεις

 

Ο μετεωρολόγος για να  μπορέσει να προβλέψει τον καιρό καταγράφει όλα τα στοιχεία που συλλέγει από τους μετεωρολογικούς σταθμούς σε χάρτες με ειδικά σύμβολα. Κάποια από αυτά τα βλέπουμε στα δελτία καιρού.
Αφού καταχωρηθούν οι μετεωρολογικές παρατηρήσεις στους χάρτες, γίνεται η ανάλυσή τους. Ανάλυση των μετεωρολογικών χαρτών σημαίνει χάραξη ορισμένων καμπυλών πάνω σ' αυτούς, που μας παρουσιάζουν τα κύματα της ατμόσφαιρας που ανήκουν σε διάφορες κλίμακες (μεγέθη).
Οι καμπύλες αυτές είναι για τους χάρτες επιφάνειας οι ισοβαρείς, γραμμές δηλ. που ενώνουν τόπους με την ίδια βαρομετρική πίεση. Έτσι ύστερα από την ανάλυση

των χαρτών επιφάνειας παρουσιάζονται διάφορα σχήματα, που παριστάνουν περιοχές με χαμηλές και υψηλές βαρομετρικές πιέσεις, προσδιορίζει δηλαδή τα βαρομετρικά χαμηλά (L) και βαρομετρικά υψηλά (H), ως και τις περιοχές με ομαλό βαρομετρικό πεδίο. Τα σχήματα αυτά είναι τα βαρομετρικά χαμηλά και τα βαρομετρικά υψηλά, που δεν είναι τίποτε άλλο από την εικόνα των ατμοσφαιρικών κυμάτων στη Μέση Στάθμη

Εικ.35 Ισοβαρείς Καμπύλες

της Θάλασσας (Μ.Σ.Θ.). Στη συνέχεια τοποθετεί τα μέτωπα και εξετάζει τις περιοχές που θα επηρεασθούν από τα βαρομετρικά χαμηλά και τα μέτωπα.
Ο μετεωρολόγος φέρνοντας τις καμπύλες που συνδέουν τόπους με ίδια τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης φέρνει τις ισοβαρικές καμπύλες και προσδιορίζει τα βαρομετρικά

Εικ. 171 Είδη Μετεωρολογικών Μετώπων

χαμηλά (L) και βαρομετρικά υψηλά (H), ως και τις περιοχές με ομαλό βαρομετρικό πεδίο. Στη συνέχεια τοποθετεί τα μέτωπα και εξετάζει τις περιοχές που θα επηρεασθούν από τα βαρομετρικά χαμηλά και τα μέτωπα.

Οι χάρτες αυτοί αναφέρονται σε μετεωρολογικά δεδομένα που καταχωρούνται επί ισοβαρικών επιφανειών 1000hPa, 850hPa, 700hPa, 500hPa, 300hPa, 200hPa και του χάρτη τροπόπαυσης και μεγίστων ανέμων. Σε ένα τέτοιο χάρτη π.χ. ισοβαρικής επιφάνειας 850hPa, ο μετεωρολόγος μετά την ανάλυση του χάρτου με τις ισοϋψείς (καμπύλες που συνδέουν τόπους με ίσο ύψος των 500hPa) προσδιορίζει τα βαρομετρικά χαμηλά (L),

Εικ. 34

βαρομετρικά υψηλά, τους αυλώνες χαμηλών πιέσεων και τα Ridge των υψηλών πιέσεων, τις περιοχές ισχυρών ανέμων και τις περιοχές με μεγάλη βαθμίδα στη θερμοκρασία. Στους χάρτες ανώτερης ατμόσφαιρας, που παριστάνουν ισοβαρικές επιφάνειες χαράσσονται ισοϋψείς καμπύλες, γραμμές δηλ. που ενώνουν τόπους μιας ισοβαρικής επιφάνειας με το ίδιο ύψος από τη Μ.Σ.Θ. Και στους χάρτες αυτούς παρουσιάζονται σχήματα που παριστάνουν περιοχές με μεγάλα και μικρά ύψη της ισοβαρικής επιφάνειας. Τα σχήματα αυτά μοιάζουν με τα σχήματα των χαρτών επιφάνειας αφού είναι τα ίδια ατμοσφαιρικά κύματα μ' αυτά των χαρτών επιφάνειας αλλά με τη μορφή που συναντιούνται στην ανώτερη ατμόσφαιρα. δηλ. τα ατμοσφαιρικά κύματα είναι τρισδιάστατα και μεταβάλλονται στο χρόνο και στο χώρο των τριών διαστάσεων.
Η ανάλυση των μετεωρολογικών χαρτών καθώς και η λήψη των τηλεγραφημάτων-παρατηρήσεων στα μετεωρολογικά κέντρα των περισσότερων χωρών και ιδιαίτερα των προηγμένων γίνεται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αλλά υπάρχουν και πολλές χώρες, όπου οι αναλύσεις γίνονται ακόμη κατευθείαν από τους μετεωρολόγους με το χέρι. Οι αναλυμένοι μετεωρολογικοί χάρτες με τα μετεωρολογικά στοιχεία που περιέχουν, παρουσιάζουν την εικόνα τής

καταστάσεως τής ατμόσφαιρας και στις τρεις διαστάσεις της για μια ορισμένη ώρα: την ώρα των παρατηρήσεων που περιέχουν. Αφού οι μετεωρολόγοι μελετήσουν καλά τους χάρτες αυτούς κάνουν "τη διάγνωση" της ατμόσφαιρας. Οι πληροφορίες ως προς τις συνθήκες που επικρατούν στην ανώτερη ατμόσφαιρα είναι πολύ λιγότερες απ' εκείνες που αφορούν στα στρώματα του αέρα κοντά στην επιφάνεια της γης.
Οι παρατηρήσεις τής ανώτερης ατμόσφαιρας περιορίζονται σε μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης, διεύθυνσης και ταχύτητας τού ανέμου σε προκαθορισμένα επίπεδα μεταξύ τής επιφάνειας τής γης και ύψους 18 περίπου χιλιομέτρων. Οι μετρήσεις αυτές μεταδίδονται στους μετεωρολογικούς σταθμούς με πομπό που έχει τοποθετηθεί

Εικ. 178 Μετεωρ. Αερόστατο

μαζί με τα όργανα μέτρησης σε αερόστατα.

Μετρήσεις με Ραντάρ
 

Το μετεωρολογικό ραντάρ δίνει πληροφορίες σχετικές με τη δυναμική των νεφών και των ανέμων της ανώτερης ατμόσφαιρας και έχει αποδειχθεί πολύτιμο για την πρόγνωση μικρής διάρκειας. Αποτελείται βασικά από έναν πομπό ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, ένα δέκτη που λαμβάνει τη επιστρέφουσα ενέργεια ύστερα απ' την ανάκλασή της πάνω σε σταγονίδια της βροχής ή στους παγοκρυστάλλους του νέφους (Εικ. 264) και από μια οθόνη στην οποία εμφανίζεται η επιστρέφουσα ηχώ δηλ. η εικόνα του νέφους.
 

Εικ. 179 Μετεωρ. Ραντάρ

Εικ. 264 Πηγή: http://weather.noaa.gov/radar/radinfo/radinfo.html

 

Ενδιαφέρουσες Διευθύνσεις
 

  http://www.wmo.ch/index-en.html
http://www.noa.gr/index.html
http://www.hnms.gr/hnms/greek/index_html
http://www.wetterzentrale.de
http://weather.noaa.gov/radar/national.html Πολλά στοιχεία για τα ραντάρ καιρού
http://weather.noaa.gov/radar/radinfo/radinfo.html Πως δουλεύει το ραντάρ καιρού
http://en.wikipedia.org/wiki/Weather_balloon
http://avc.comm.nsdlib.org/cgi-bin/wiki_grade_interface.pl?Weather_Radar_In_A_Shoe_Box
(σχέδιο εργασίας)
http://www.noa.gr/forecast/bolam/index.htm (φωτογραφίες ραντάρ από την περιοχή της Αττικής)
www.alkyona.gr Δίκτυο Ελληνικών ραντάρ

http://weather.noaa.gov/radar/mosaic.loop/DS.p19r0/ar.us.conus.shtml (ραντάρ της ΝΟΑΑ σε πραγματικό χρόνο)
http://www.avengersweb.com/ ιστοσελίδα παιδικής ποδοσφαιρικής ομάδας από τη Βοστώνη που ασχολούνται και με το καιρό
http://www.atl.ec.gc.ca/weather/radar/index_e.html
Καναδική Μετεωρολογική Υπηρεσία (πληροφορίες για τα μετεωρ. Ραντάρ)